Chiaravalli
Kontakt
Baner
News

B2B

Archimedes

moduł B2B tylko dla naszych stałych klientów
czynny
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu


Jednym z nowych narzędzi usprawniającym naszą pracę i podwyższających obowiązujące standardy z myślą o zadowoleniu naszych klientów jest stworzenie modułu sklep internetowy.

Moduł jest narzędziem dedykowanym dla średnich i dużych firm, które systematycznie potrzebują danych o bieżących stanach magazynowych oraz cenach u dostawcy.

Dostęp do modułu jest przekazywany na podstawie umowy handlowej i regulaminu oraz krótkiego szkolenia z użytkowania modułu. Szkolenie może być przeprowadzone w siedzibie odbiorcy przez lokalnego doradcę techniczno-handlowego naszej firmy.

Dzięki nowemu modułowi nasi klienci mogą zalogować się na odpowiedniej stronie internetowej gdzie znajdują się informacje o stanach magazynowych wszystkich produktów katalogowych, dane handlowe klienta, imię oraz nazwisko doradcy handlowego, który odpowiedzialny jest za kontakty z firmą. Ponadto moduł umożliwia składanie zamówień oraz śledzenie statusu zamówienia. Wysłane zamówienie trafia do systemu a następnie jest potwierdzane przez pracowników działu obsługi klienta.
Czas odświeżania danych to 30 minut. Oznacza to, że stany są aktualizowane co 30 minut i wysłane drogą internetową zamówienie trafia do systemu w ciągu maksymalnie 30 minut. Producenci maszyn mając podgląd stanów mogą swobodnie wybierać pomiędzy produktami alternatywnymi tak by dostawa następowała bezpośrednio z magazynu jeżeli jest to konieczne. Działy utrzymania ruchu mogą natychmiast stwierdzić czy podzespoły niezbędne do utrzymania produkcji są w magazynie.

TO OZNACZA, ŻE PRACUJEMY DLA PAŃSTWA PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ 7 DNI W TYGODNIU

Korzystanie ze sklepu internetowego daje ogromne korzyści, z których najważniejsze to:

• możliwość sprawdzenia dostępności wytypowanych podzespołów lub ich zamienników w dowolnym czasie, przede wszystkim poza godzinami otwarcia biura,
• bieżący podgląd warunków handlowych (cenniki oraz rabaty z podziałem na działy i grupy asortymentowe, termin płatności)
• przygotowanie zamówienia do dostawcy i możliwość wprowadzenia zmian do czasu jego wysłania do systemu,śledzenie statusu zamówienia (edytowane, wysłane, przejęte przez system),
• śledzenie historii złożonych zamówień,
• wycena zamówienia zgodnie z warunkami handlowymi-kosztorys podzespołów do urządzenia,
• możliwość szukania po kodzie lub frazie,
• szybkość przeglądania bazy oraz łatwość obsługi,
• możliwość wydruku warunków handlowych.

B2B - LOGOWANIE

UWAGA:
moduł dostępny wyłącznie na podstawie podpisanej umowy.
kontakt: +48 601 053 781

Klientów zainteresowanych korzystaniem z modułu B2B prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego na fax (56) 653 94 55

TU DOKUMENTY DO POBRANIA:
Instrukcja korzystania z modułu


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY CHIARAVALLI POLSKA Sp. z o.o.
1.Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Chiaravalli Polska Sp. z o.o.
2.Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również „OWS”, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z Chiaravalli Polska Sp. z o.o., chyba że strony dokonają w formie pisemnej odmiennych ustaleń.
3.Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego jako załącznik do umów partnerskich lub najpóźniej przed złożeniem przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej: www.chiaravalli.pl
4.Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Archimedes Sp. z o.o. przyjęcie przezeń Ogólnych Warunków Sprzedaży przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.
5.Wszelkie ustne uzgodnienia i zapewnienia zarówno pracowników Chiaravalli Polska Sp. z o.o., jak i Kupującego wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
I OFERTY, KATALOGI I OCHRONA TOWARÓW
1.Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez Chiaravalli Polska Sp. z o.o. mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce, schematy i rysunki załączone do oferty przez Chiaravalli Polska Sp. z o.o. mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych.
2.Dostarczone przez Chiaravalli Polska Sp. z o.o. towary, jak i wszelkie odnoszące się do nich kosztorysy, rysunki oraz dokumenty ofertowe podlegają ochronie na zasadach określonych w przepisach chroniących obrót gospodarczy oraz prawa własności intelektualnej. Kosztorysy, rysunki oraz dokumenty ofertowe stanowią własność Chiaravalli Polska Sp. z o.o.i nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim bez pisemnego zezwolenia Chiaravalli Polska Sp. z o.o., chyba ze zostały przeznaczone na cele reklamowe. Powinny zostać niezwłocznie zwrócone Chiaravalli Polska Sp. z o.o. w przypadku, gdy nie doszło do złożenia zamówienia.
II ZAMÓWIENIE
Zamówienie powinno zawierać następujące elementy:
1) nazwę, dokładny adres, numer i miejsce dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego Kupującego;
2) powołanie się na ewentualną ofertę poprzez określenie co najmniej jej daty i numeru;
3) określenie zamawianego towaru z powołaniem się na nazwę handlową lub dostarczoną próbkę, zgodnie z kodyfikacją Chiaravalli Polska Sp. z o.o.
4) terminy, miejsce i warunki wydania towaru;
5) numer identyfikacji podatkowej NIP (nie dotyczy Kupujących, którzy już złożyli Chiaravalli Polska Sp. z o.o. powyższe dokumenty).
III ZAWARCIE UMOWY
1.Strony zawierają umowę, na warunkach przewidzianych w ofercie Chiaravalli Polska Sp. z o.o., z chwilą przyjęcia przez Chiaravalli Polska Sp. z o.o. pisemnego zamówienia złożonego przez Kupującego. W ofertach, zawarte jest postanowienie o zastosowaniu do umowy ogólnych warunków sprzedaży Chiaravalli Polska Sp. z o.o. Zamówienie złożone przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją ogólnych warunków sprzedaży Chiaravalli Polska Sp. z o.o.
2.Zamówienie powinno zostać złożone nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia Kupującemu oferty Chiaravalli Polska Sp. z o.o.
3.Wszelkie zmiany postanowień zawartych w niniejszym ustępie wymagają dla swej ważności pisemnej zgody stron.
IV DOSTAWY
§ 1. TERMIN DOSTAWY
1.Zamówienia realizowane są na terenie Polski, a za uprzednią pisemną zgodą Chiaravalli Polska Sp. z o.o. również poza granicami Polski.
2.Wiążącym obie strony terminem dostawy towaru jest termin wskazany przez Chiaravalli Polska Sp. z o.o. w pisemnym potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia dokonanego przez Chiaravalli Polska Sp. z o.o. data dostawy nie jest wyraźnie określona, oznacza to że termin dostawy jest traktowany przez strony jako przybliżony,
Wszelkie zmiany dotyczące złożonego zamówienia powinny zostać dokonane na piśmie i wysłane faksem lub e-mailem i listem poleconym pod adresem Chiaravalli Polska Sp. z o.o. w terminie 3 dni od dnia wystania pierwotnego zamówienia
- pod rygorem nieuwzględnienia ich przez Chiaravalli Polska Sp. z o.o.
3.Termin dostawy uznaje się za dotrzymany przez Chiaravalli Polska Sp. z o.o., jeśli przesyłka z towarami opuściła magazyn Chiaravalli Polska Sp. z o.o. przed upływem uzgodnionego terminu dostawy. Gdy wysyłka lub odbiór uległy opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie Kupującego, wówczas Chiaravalli Polska Sp. z o.o. jest uprawniony do wezwania do odbioru towaru, oraz żądania zapłaty ceny w terminie wskazanym w fakturze czy zamówieniu. Jeżeli upłynął termin zapłaty wskazany w fakturze czy zamówieniu a Kupujący nadal nie odebrał towaru, Chiaravalli Polska Sp. z o.o. jest uprawniony do żądania zapłaty ceny łącznie z odsetkami oraz wydania towaru dopiero po całkowitej zapłacie długu.Postanowienia niniejszego ustępu mają zastosowanie niezależnie od uprawnień i obowiązków stron wynikających z § 4 OWS.
4.Termin dostawy w każdym przypadku traktowany jest jako zastrzeżony na korzyść Chiaravalli Polska Sp. z o.o. W przypadku opóźnienia w dostawie z przyczyn leżących po stronie dostawcy Chiaravalli Polska Sp. z o.o. , Chiaravalli Polska Sp. z o.o.jest uprawniony do jednostronnego wydłużenia terminu dostawy o czas wymagany do zrealizowania zamówienia. Oświadczenie Chiaravalli Polska Sp. z o.o.wiąże bezwzględnie strony.
5.W razie gdy Chiaravalli Polska Sp. z o.o. poweźmie wątpliwość co do stanu majątkowego Kupującego, bądź Kupujący opóźni się z zapłatą za dostarczony już towar, Chiaravalli Polska Sp. z o.o. ma prawo powstrzymać się z dalszym dostarczeniem towarów, żądając odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty w ciągu 3 dni, a po upływie tego terminu od umowy odstąpić.
§ 2. ROZKŁAD CIĘŻARU RYZYKA
1.W przypadku, gdy towar jest wysyłany na adres Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w momencie wydania towaru Przewoźnikowi . Jeżeli w momencie odbioru towaru od przewoźnika Kupujący stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach przewozowych lub też uszkodzenie towaru, powinien on natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego przewoźnika lub do specyfikacji towaru. Czynności te mają na celu ustalenie zasad i zakresu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika. Niedopełnienie przez Kupującego powyższych obowiązków oznaczać będzie:
1) jego rezygnację z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru
-w przypadku uszkodzeń towaru;
2) jego zgodę na zmianę zawartej umowy w części dotyczącej oznaczenia jej przedmiotu oraz ceny
- w przypadku różnic pomiędzy towarem dostarczonym lub jego ilością, a tym który został wpisany do listu przewozowego lub specyfikacji.
2.W przypadku, gdy Kupujący odbiera towar własnym środkiem transportu, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z momentem wydania mu towaru w magazynie Chiaravalli Polska Sp. z o.o. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego winna posiadać pisemne upoważnienie wydane przez osobę upoważnioną do reprezentacji osoby Kupującego, chyba że z zamówienia lub innego dokumentu wynika upoważnienie do odbioru towaru.
3.Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego ma obowiązek kontrolowania i potwierdzenia podpisem zgodności towaru z zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym w momencie wydania.Wszystkie rozbieżności odnotowuje na piśmie.
§3. BRAK MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY (definitywny, czasowy lub częściowy)
Chiaravalli Polska Sp. z o.o.nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wydanie towaru jest niemożliwe lub opóźnione z przyczyn od niego niezależnych od Chiaravalli Polska Sp. z o.o., w szczególności z przyczyn leżących po stronie jego dostawców. Chiaravalli Polska Sp. z o.o. jest zobowiązany do poinformowania Kupującego o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości dostawy, chyba że okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie. Jeżeli okres opóźnienia przekracza 30 dni, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania. Jeśli umowa przewidywała wydanie towaru częściami, ewentualne odstąpienie od umowy dotyczy tylko i wyłącznie opóźnionej części świadczenia, a nie świadczeń przewidzianych w terminie późniejszym.
§4. BRAK ODBIORU TOWARU LUB ODMOWA PRZYJĘCIA TOWARU
1.W przypadku, gdy Kupujący nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym terminie, Chiaravall Polska Sp. z o.o. przysługuje prawo umieszczenia towaru w magazynie na koszt i ryzyko Kupującego oraz żądania od niego zwrotu kosztów transportu.
2.W przypadku umieszczenia towaru w magazynie Chiaravalli Polska Sp. z o.o. na skutek braku lub odmowy odbioru towaru przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Chiaravalli Polska Sp. z o.o.wynagrodzenia (składowego) w wysokości 5 (pięć) złotych netto za każdy dzień przechowania.
3.Jeśli opóźnienie w odbiorze towaru z magazynu Chiaravalli Polska Sp. z o.o. przekracza termin dwóch tygodni w stosunku do daty pozostawienia towaru do dyspozycji Kupującego lub jeśli Kupujący odmawia przyjęcia towaru Chiaravalli Polska Sp. z o.o. przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub dokonania sprzedaży towaru na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego.
4.Chiaravalli Polska Sp. z o.o.nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu sprzedanego towaru zgodnie z umową. Zwrot zakupionego towaru jest dopuszczalny wyłącznie na podstawie indywidualnych pisemnych ustaleń Kupującego i Chiaravalli Polska Sp. z o.o., przy czym wszelkie koszty i niebezpieczeństwo zwrotu towaru obciążają Kupującego.
V WARUNKI PŁATNOŚCI
§ 1.CENA
1.Jeśli nie było innych ustaleń między stronami, towar jest fakturowany po cenach obowiązujących w dniu dostawy lub pozostawienia towaru do dyspozycji Kupującego.
2.Jeśli nie uzgodniono tego inaczej, obowiązują ceny loco magazyn Chiaravalli Polska Sp. z o.o. w Toruniu.
3.Ceny określone w walutach obcych przelicza się na złote polskie wg kursu sprzedaży banku BPH Spółki Akcyjnej z dnia wystawienia faktury.
4.Kupującemu nie służy wobec Chiaravalli Polska Sp. z o.o. prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.
5.Kupujący nie może przenieść wszystkich lub części swoich praw i obowiązków z tytułu zawartej z Chiaravalli Polska
Sp. z o.o.umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Chiaravalli Polska Sp. z o.o.
6.Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.
7.Do zamówień o wartości poniżej 50 zł netto doliczane są koszty pakowania towaru w zryczałtowanej wysokości 20 zł
§ 2.TERMIN PŁATNOŚCI
Termin płatności za towar liczony jest od dnia wystawienia faktury. Datę płatności uzgodnioną pomiędzy stronami, Chiaravalli Polska Sp. z o.o.umieszczać będzie każdorazowo na fakturze. Chiaravalli Polska Sp. z o.o.zastrzega sobie prawo dostosowywania czasu kredytu do sytuacji Kupującego. Ma on także prawo uzależnić realizację zamówienia od dostarczenia gwarancji lub dokonania przedpłaty na poczet zamówionego towaru. W przypadku ustalenia przez strony terminów płatności za towar w ratach, opóźnienie płatności którejkolwiek z rat pociąga za sobą automatycznie natychmiastową wymagalność pozostałej części należności.
§ 3. OPÓŹNIENIE W TERMINIE PŁATNOŚCI
Jeżeli należność wynikająca z faktury nie została uregulowana w wyznaczonym terminie,Chiaravalli Polska Sp. z o.o będzie uprawniony do:
1)żądania zapłaty przez Kupującego odsetek za opóźnienie w wysokości odpowiadającej aktualnej stopie procentowej odsetek ustawowych,
2)postawienia w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły.
3)żądania dokonania przez Kupującego zapłaty ceny przed terminem wydania towaru wynikającego z innych przyjętych już do realizacji zamówień.
VI ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI SPRZEDANEGO TOWARU
1.Chiaravalli Polska Sp. z o.o.zastrzega sobie prawo własności wydanego towaru do momentu całkowitego zapłacenia
ceny przez Kupującego. Zastrzeżenie to nie może w żaden sposób modyfikować przepisu punktu IV § 2 określającego rozkład ryzyka. Kupujący ma obowiązek ubezpieczyć towar, którego zastrzeżenie dotyczy od ognia i innych zdarzeń losowych.
2.W celu umożliwienia identyfikacji towaru Kupujący zobowiązuje się do nie usuwania charakterystycznych oznaczeń towaru przed całkowitą zapłatą ceny. Odsprzedaż lub jakakolwiek transformacja towaru, którego zastrzeżenie dotyczy są zabronione.
3.W przypadku gdy Kupujący dokona sprzedaży, transformacji lub też odmówi Chiaravalli Polska Sp. z o.o.wydania towaru, którego zastrzeżenie dotyczy, obciążać go będzie obowiązek zapłaty na rzecz Chiaravalli Polska Sp. z o.o. kary umownej w wysokości 200% wartości towaru.
VII WARUNKI GWARANCJI
1.Chiaravalli Polska Sp. z o.o.udziela niniejszym Kupującemu gwarancji prawidłowego działania zakupionych urządzeń.
2.Gwarancja na zakupione urządzenia obowiązywać będzie w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia faktury Kupującemu.
3.Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego sprawdzenia odebranego towaru pod kątem ewentualnych wad.
4.W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić:
a) dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru– najpóźniej w dniu następnym po rozładunku towaru/ odbiorze towaru od spedycji,
b) dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu–najpóźniej w dniu odbioru towaru od spedycji.
5.W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował.
6.Reklamacje jakościowe dotyczące wad jawnych powinny zostać zgłoszone Chiaravalli Polska Sp. z o.o. najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od odbioru towaru, wady ukryte w terminie 7 dni od chwili ich wykrycia, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi.
7.Termin na rozpoznanie roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji wynosi 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji Chiaravalli Polska Sp. z o.o. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczny jest udział producenta, w szczególności wynikający z konieczności przesłania towaru do producenta termin na rozpoznanie roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji ulega przedłużeniu o czas niezbędny dla zbadania sprzedanego towaru. W takim wypadku Kupujący zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie rozpoznania roszczenia gwarancyjnego.
8.W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Chiaravalli Polska Sp. z o.o. może według swego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub dokonać naprawy towaru lub zaproponować stosowne odszkodowanie. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
9.Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.
10. Chiaravalli Polska Sp. z o.o.zobowiązuje się na podstawie niniejszej gwarancji do usunięcia wad fizycznych zakupionego urządzenia bądź jego wymiany na nowe wolne od wad jeżeli wady te ujawnia się w okresie trwania gwarancji.
Dla potwierdzenia uprawnień przysługujących Kupującemu z tytułu gwarancji jakości Chiaravalli Polska Sp. z o.o. wydaje Kupującemu Kartę Gwarancyjną.
11.Dla skuteczności dochodzenia uprawnień z tytułu gwarancji Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Chiaravalli Polska Sp. z o.o. wraz z uszkodzonym urządzeniem:
1)Protokół reklamacyjny,
2)Kartę Gwarancyjną wraz z dowodem zakupu urządzenia,
3)Wypełniony druk Zgłoszenia Reklamacji,
4)Wypełnioną Kartę Naprawy urządzenia.
12.Wymiana zakupionego urządzenia na nowe wolne od wad nastąpi w przypadku stwierdzenia przez Chiaravalli Polska Sp. z o.o.wady urządzenia niemożliwej do usunięcia.
13.Chiaravalli Polska Sp. z o.o.nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.
14.Chiaravalli Polska Sp. z o.o.nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Kupującego oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich.
15.Gwarancja nie obejmuje:
1)uszkodzeń sprzętu spowodowanych przez jego użytkownika w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją
obsługi korzystania z urządzeń, co dotyczy również ich zamontowania, instalacji i konserwacji,
2)uszkodzenia urządzeń spowodowanego ich użytkowaniem niezgodnie z przeznaczeniem, w szczególności poprzez nie stosowanie się do instrukcji obsługi,
3)uszkodzenia urządzeń spowodowanych korzystaniem z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
4)uszkodzeń sprzętu powstałych w następstwie dokonania jego naprawy przez osoby nieupoważnione,
5)przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieupoważnione,
16.Gwarancja obowiązuje Chiaravalli Polska Sp. z o.o.tylko wobec pierwszego Kupującego.
17.Chiaravalli Polska Sp. z o.o. ma prawo żądać dostarczenia wadliwie działającej części na koszt Kupującego.
18.Kupujący oświadcza, że nie będzie rościł pretensji i zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Chiaravalli Polska Sp. z o.o.z tytułu przestoju urządzeń dostarczonych przez Chiaravalli Polska Sp. z o.o. niezależnie od przyczyn, które taki przestój spowodowały. 19.Za wyjątkiem winy umyślnej, łączna odpowiedzialność Chiaravalli Polska Sp. z o.o. wobec Kupującego i jego Klientów, z tytułu jakichkolwiek roszczeń, zobowiązań, szkód, odszkodowań, kosztów czy wydatków związanych ze sprzedażą i dostawą towarów i usług ograniczona jest do kwoty wynagrodzenia zapłaconego Chiaravalli Polska Sp. z o.o. przez Kupującego za rzecz czy usługę wywołującą czy powodującą tę szkodę, roszczenia, zobowiązania, koszty czy wydatki. 20.Koszty dowozu urządzenia do Chiaravalli Polska Sp. z o.o. obciążają Kupującego.
21.W technicznych sprawach spornych zastosowanie mają normy producenta zakupionych urządzeń.
22.Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącenia swoich roszczeń.
23.W sprawach dotyczących odpowiedzialności Chiaravalli Polska Sp. z o.o.za wady sprzedanego towaru, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
VIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ PRODUKT
Chiaravalli Polska Sp. z o.o.nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowana przez wyrób po jego odebraniu przez Zamawiającego.
IX MONTAŻ I URUCHOMIENIE
1.W odniesieniu do prac związanych z montażem i uruchomieniem obowiązują warunki i stawki Chiaravalli Polska Sp. z o.o. dotyczące delegowania pracowników serwisowych i innych.
2.W przypadku nieuzasadnionego wezwania Chiaravalli Polska Sp. z o.o.w ramach zgłoszonej reklamacji do wymiany lub naprawy wyrobu , Chiaravalli Polska Sp. z o.o.obciąży Kupującego wszystkimi kosztami z tym związanymi.
X CZĘŚCIOWA BEZSKUTECZNOŚĆ
W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
XI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Chiaravalli Polska Sp. z o.o.oraz podmioty działające na jej zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Chiaravalli Polska Sp. z o.o.oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Chiaravalli Polska Sp. z o.o.działalnością gospodarczą. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. Nr, 101 poz. 926 z dnia 6 lipca 2002 r.).
XII SPRAWY SPORNE
Chiaravalli Polska Sp. z o.o. i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w
związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Chiaravalli Polska Sp. z o.o.
XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.